Verkoopsvoorwaarden

De aankoopvoorwaarden van een koper verbinden ons niet, zelfs niet wanneer wij er niet uitdrukkelijk tegen geprotesteerd hebben, behoudens in geval van ons schriftelijk akkoord.

Elke bestellingen hetzij op basis van catalogus, tarieflijst, aanbod, vorige bestelling of op welkdanige wijze ook, geldt als erkenning van onderhavige Verkoopsvoorwaarden, zelfs zo de bestelling niet schriftelijk gebeurt of wanneer ze door de koper is ondertekend. 

Aanbiedingen, prijsopgaven, offertes zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van alle rechten. Aanduidingen met betrekking tot de afmeting, gewicht, rendement, verbruik, vermeld in onze brieven, offertes, drukwerken, foto’s enz zijn benaderend en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal. 

De leveringen zullen niet teruggenomen of verwisseld worden. 

De koper verbindt zich er toe de goederen af te nemen binnen de 8 dagen na ontvangst van het bericht dat de goederen ter beschikking zijn. Bij gebrek van afname binnen de 8 dagen heeft KEY-TEC bvba het recht de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de koper, in welk geval een schadevergoeding verschuldigd is die gelijk is aan 25% van de koopprijs. 

Annulatie van de verkoop is enkel mogelijk na schriftelijk akkoord van de verkoper. Daarenboven is bij aanvaarding van de annulatie de koper een vergoeding verschuldigd van 10% op het bedrag zoals vermeld in het contract (bestelbon, factuur).

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen geldt de aflevering als definitieve goedkeuring van de gekochte zaak door de koper. 

De door ons opgegeven leveringstermijn is louter informatief en kan in geen enkel geval binden zijn. Eventuele overschrijding van de indicatieve leveringstermijn kan nooit enige schadeloosstelling tot gevolg hebben. Het louter verstrijken van de indicatieve leveringstermijn ontbindt de overeenkomst niet. 

Verzending van goederen is steeds op risico en gevaar van de bestemmeling, zelfs wanneer franco levering wordt toegezegd. Verzendkosten zijn steeds ten laste van de koper tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. 

De opgegeven prijzen voor goederen zijn af-magazijn, of van derden, behalve wanneer dit expliciet anders vermeld wordt. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, belastingen, heffingen en lasten. De kosten van levering (transport) of afhaling van het gekochte goed zijn ten laste van de koper. 

De facturen zijn te betalen volgens de afgesproken vervaldag of contant te betalen. Zoals vermeld op de voorkant van de factuur. Alle betalingen dienen toe te komen op het adres van de verkoper netto-contant en zonder korting.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt, 8 dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo bovendien verhoogd met 13%.

Klachten tegen onze factuur moeten binnen de 8 dagen na ontvangst gedaan worden.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gebied waarin de zetel van de verkoper zich bevindt bevoegd. De verkoper heeft echter het recht de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.

Waarborg/Garantie

Er is slechts garantie voorzien wanneer dit uitdrukkelijk is vermeld op de bestelbon/factuur. Ook de termijn van garantie staat uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon/factuur. Garantie is enkel van toepassing wanneer het goed waarop de garantie van toepassing is volledig betaald is. 

Garantie op de verkochte zaak geldt enkel voor constructiefouten en enkel voor de duur zoals bepaald op de bestelbon/factuur. De garantie is beperkt tot het herstel of vervaging van de defecte onderdelen en begrijpt nooit andere rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. 

De garantie is niet toepasselijk op materiaal, waarop gebreken voorkomen ingevolge slijtage, slecht gebruik of nalatigheid, noch op materiaal dat na levering gewijzigd is, verhuurd werd, noch op materiaal waarvan het merk gewijzigd of verwijderd werd. 

Het plaatsen door de klant van gelijk welke niet originele stukken brengt verval mee van elke garantie voor het geheel.

Eigendomsvoorbehoud

Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat het eigendomsrecht betreffende het materieel, waarvan er in dit contract (bestelbon, factuur) sprake is, slechts zal overgedragen worden aan de koper nadat deze de volledige betaling van de prijs (inc BTW (wanneer van toepassing), en andere eventuele kosten) heeft uitgevoerd. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed over op de koper vanaf het ogenblik van de levering. Dit zelfs indien de koper reeds de originele factuur heeft ontvangen en die nog niet betaald werd. 

De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen of niet aan derden af te staan zolang zij eigendom zijn van de verkoper ingeval van niet naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen. De koper verbindt er zich toe de verkoper in te lichten over iedere tussenkomst van zijn schuldeiser zoals bijvoorbeeld in beslagname, en dient de kosten van verweer tegen deze tussenkomst te dragen. In voorkomend geval vrijwaart hij de verkoper daarom trend. 

De koper verleent aan ons, onze agenten, en onze werknemers, een onherroepbare toelating om op elk ogenblik alle locaties te betreden waar de goederen zich bevinden of zich zouden kunnen bevinden dit met het doel om bij niet (of niet) volledige betaling van het openstaande bedrag de goederen te recupereren.