VERKOOPSVOORWAARDEN KEY-TEC BV

1.    Elk contract of (rechts)handeling met/van KEY-TEC  is onderworpen aan deze voorwaarden, met uitsluiting van elke andere voorwaarde, tenzij anders werd bedongen

2.    Door het ondertekenen van de verkoopsvoorwaarden of de bestelbon, verbindt de klant zich tot het naleven van de algemene voorwaarden zoals deze terug te vinden zijn op dit document. De klant verklaart deze te erkennen en te aanvaarden en doet hiermee afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

Offertes

3.    Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 1 maand geldig. KEY-TEC  is slechts gebonden door de offerte nadat de klant schriftelijk haar akkoord heeft bevestigd met de offerte én deze door KEY-TEC is aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling (hetzij op basis van catalogus, tarieflijst, aanbod, vorige bestelling of welke wijze ook) stemt de klant uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.

4.    De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van KEY-TEC, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. KEY-TEC  is hiertoe ook gerechtigd bij devaluatie van het betaalmiddel.

5.    KEY-TEC behoudt zich het recht voor om een order slechts gedeeltelijk te aanvaarden en om deze geheel of gedeeltelijk te weigeren of annuleren. De weigering of annulatie geeft de klant in geen geval recht om een schadevergoeding te aanvaarden.

6.    De aanvaarding van meerdere opeenvolgende bestellingen van dezelfde klant brengt in geen geval een verplichting mee voor KEY – TEC om latere bestellingen te aanvaarden.

7.    Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen indien schriftelijk overeengekomen

8.    Elke wijziging op vraag van de klant, elke bijkomende levering of prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven.

9.    De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De kosten verbonden aan de ver-koop, zoals BTW, douanerechten en andere taksen en lasten zijn voor rekening van de klant.

10.    Tekeningen, schetsen, maten en gewichten die in onze omzendbrieven, prijslijsten of andere publicaties, evenals in onze offertes en/of documenten voorkomen, worden slechts als benaderende inlichting meegedeeld. Hun waarden worden slechts gewaarborgd indien KEY-TEC ze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

Levering

11.    De risico’s en de kosten van de levering en de afhaling zijn ten koste van de klant, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk wordt bedongen. Verzendkosten zijn steeds ten laste van de klant tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. De prijzen voor transport van de goederen worden bepaald in de offerte.

12.    De leveringstermijn is louter indicatief en biedt geen enkele garantie.  Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens KEY -TEC.

13.    De klant verbindt zich er toe de goederen af te nemen binnen de 8 dagen na ontvangst van het bericht dat de goederen ter beschikking zijn. Indien de afhaling of de aanvaarding van de gekochte goederen niet zijn gebeurd op het in de overeenkomst/bericht  voorziene tijdstip kan KEY-TEC de uitvoering in natura vorderen ofwel het contract ontbinden, in welk geval een schadevergoeding verschuldigd is die gelijk is aan 25% van de koopprijs.

Annulatie van een order / beëindiging

14.    Verkochte goederen worden niet teruggenomen tenzij met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van KEY-TEC. Indien KEY-TEC goederen zou terugnemen wordt dit gecrediteerd na controle van het goed. Er wordt een minwaarde van 15% aangerekend met een minimum van € 25,- op de netto verkoopwaarde voor transport en administratieve kosten.

15.    Een order kan slechts geannuleerd worden met schriftelijke toestemming van KEY-TEC. Daarenboven is bij aanvaarding van de annulatie, de klant een vergoeding verschuldigd van 10% op het bedrag zoals vermeld of de bestelbon/factuur.

16.    Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting, alsmede in geval van faillissement, van aanvraag van uitstel van betaling, van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt deze van rechtswege geacht in verzuim te zij-nen dan heeft KEY-TEC het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn. In al deze gevallen is elke vorde-ring van KEY-TEC lastens de klant dadelijk en ineens opeisbaar.

17.    KEY-TEC heeft het recht om, indien zij door overmacht wordt gehinderd, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

18.    Tekeningen, schetsen, ed. die door KEY-TEC worden ontworpen, mogen slechts met uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming worden gebruikt. Zij blijven exclusieve eigendom van KEY – TEC.

Facturatie en betaling

19.    De facturen van KEY-TEC zijn betaalbaar op de vennootschapszetel. De betalingen zijn eis-baar conform hetgeen werd bepaald in de offerte en facturen zijn betaalbaar op de ven-nootschapszetel van KEY-TEC binnen de 14  dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk an-ders werd overeengekomen.

20.    Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestel-ling een verwijlintrest verschuldigd van 8 % per jaar op het factuurbedrag evenals een for-faitaire verhoging ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeel-telijke betaling blijft integrale verhoging verschuldigd.

Betwistingen

21.    Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen geldt de aflevering als definitieve goedkeuring van de gekochte zaak door de klant. de koper zal bij ontvangst nauwkeurig controleren of de koopwaar overeenstemt met de bestelling. Dit geldt tevens voor alle deelleveringen.

22.     Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering der werken rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de vennootschap geadresseerd te worden.  Na het verstrijken van deze termijn worden de verkochte goederen of de geleverde werken beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de klant gesteld bij aankoop en is KEY-TEC niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken.

Garantie/waarborgen

23.    Er is slechts garantie voorzien wanneer dit uitdrukkelijk is vermeld op de bestelbon/ factuur.  De garantieperiode staat in dit geval uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon/factuur.  De garantieperiode neemt aanvang op de dag van levering en facturatie door KEY-TEC.

24.     Garantie is enkel van toepassing wanneer het goed waarop de garantie van toepassing is volledig betaald is. Garantie op de verkochte zaak geldt enkel voor constructiefouten en enkel voor de duur zoals bepaald op de bestelbon/ factuur.

25.    De garantie is beperkt tot het herstel of vervanging van de defecte onderdelen .

26.     De garantie is niet toepasselijk op materiaal, waarop gebreken voorkomen ingevolge slijtage, slecht gebruik of nalatigheid, noch op materiaal dat na levering gewijzigd is, verhuurd werd, noch op materiaal waarvan het merk gewijzigd of verwijderd werd.

27.     Het plaatsen door de klant van niet originele stukken brengt verval mee van elke garantieverplichting in hoofde van KEY-TEC.

28.    Onze aansprakelijkheid wegens ondeugdelijke uitvoering of levering zal in geen geval hoger kunnen zijn  dan het te betalen/betaalde bedrag. KEY-TEC kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor welke onrechtstreekse schade dan ook die door een defect van een geleverd goed zou worden veroorzaakt, ongeacht de oorzaak van het defect.

29.    De klant die buiten het kader van zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit handelt beschikt over een wettelijke garantie conform artikel 1649 BW e.v.. Om van deze garantie gebruik te maken moet de klant KEY-TEC binnen de 2 maanden op de hoogte brengen van het vastgestelde gebrek op straffe van verval.

Eigendomsvoorbehoud

30.    De goederen blijven integraal eigendom van KEY-TEC tot de klant zijn verbintenissen en in het bijzonder de volledige betaling van de prijs heeft nageleefd. In geval van vertraging in de betaling, behoudt KEY-TEC zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de goederen die geleverd zijn terug te nemen. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkocht goed over op de klant vanaf het ogenblik van de levering. Dit zelfs indien de klant reeds de originele factuur heeft ontvangen en die nog niet betaald werd.

31.    De klant verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen of niet aan derden af te staan zolang zij eigendom zijn van KEY-TEC.  ingeval van niet naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn. KEY-TEC behoudt het eigendomsrecht zelfs indien de goederen gewijzigd, overgedragen of verkocht werden. In dit laatste geval wordt de schuldvordering voor de doorverkoopprijs van rechtswege aan KEY-TEC overgedragen.

32.     De klant verbindt er zich toe KEY-TEC in te lichten over iedere tussenkomst van zijn schuldeiser zoals bijvoorbeeld in beslagname, en dient de kosten van verweer tegen deze tussenkomst te dragen. In voorkomend geval vrijwaart hij KEY—TEC  .

33.    De klant verleent aan ons, onze agenten, en onze werknemers, een onherroepbare toelating om op elk ogenblik alle locaties te betreden waar de goederen zich bevinden of zich zouden kunnen bevinden dit met het doel om bij niet (of niet) volledige betaling van het openstaande bedrag de goederen te recupereren.

Gegevensverwerking

34.    Door het ondertekenen van de verkoopsvoorwaarden of de bestelbon verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.

35.    Door het aanmaken van een account of het aanvragen van een offerte, aanvaardt u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij, voor het aanmaken van uw account of het opmaken van uw offerte de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming dat u kan vinden op de website en als bijlage horen bij deze algemene voorwaarden.

Algemeen

36.    Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestem-ming van de andere partij

37.    De nietigheid van één van deze voorwaarden of een onderdeel ervan tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.

38.    Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen behoort tot de rechtban-ken van het gebied waarin de ondernemingszetel van KEY-TEC zich bevindt

het assortiment van Key-Tec bevat topproducten van merken als: