HUURVOORWAARDEN KEY-TEC BV

1.    Elk contract of (rechts)handeling met/van KEY-TEC  is onderworpen aan deze voorwaarden, met uitsluiting van elke andere voorwaarde, tenzij anders werd bedongen

2.    Door het ondertekenen van de verkoopsvoorwaarden of de bestelbon, verbindt de klant zich tot het naleven van de algemene voorwaarden zoals deze terug te vinden zijn op dit document. De klant verklaart deze te erkennen en te aanvaarden.

Huurovereenkomst

3.    Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 1 maand geldig. KEY-TEC  is slechts gebonden nadat de klant schriftelijk haar akkoord heeft bevestigd met de offerte én deze door KEY-TEC is aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling (hetzij op basis van catalogus, tarieflijst, aanbod, vorige bestelling of welke wijze ook) stemt de klant uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.

4.    Bij aanvang van de huur zal in die zin een leveringsbon worden ondertekend.  Dit gebeurt ofwel bij afhaling van het goederen ofwel bij levering.

5.    De huur gaat in naargelang van het geval:

 • De verhuring vangt aan vanaf de dag waarop het goederen ter beschikking wordt gesteld aan de klant, dan wel werden overgedragen aan de transporteur welk werd aangesteld door KEY-TEC.

 • Indien KEY-TEC dient in te staan voor levering, zal de klant ervoor zorgen dat hijzelf of een werknemer aanwezig voor de inontvangstname. Zoniet is KEY-TEC gerechtigd het gehuurde goederen terug te nemen. De vervoerkosten zullen worden doorgerekend aan de klant.


6.    De klant die nalaat de goederen op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst gebonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur heeft opgegeven. Toezeggingen van KEY-TEC i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch schadeloosstelling.

7.    De risico’s en de kosten van de levering en de afhaling zijn ten koste van de klant, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk wordt bedongen. Verzendkosten zijn steeds ten laste van de klant tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. De prijzen voor transport van het goederen worden bepaald in de offerte.

8.    De leveringstermijn is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens KEY -TEC.

9.    De huur neemt een einde:  

 • Bij een overeenkomst van bepaalde duur: Op de overeengekomen datum zoals bepaald in het verhuurcontract, de overeengekomen datum kan niet door de klant stilzwijgend verlengd worden.
 •  Bij een overeenkomst van onbepaalde duur: op de dag van terugkeer in de magazijnen van KEY-TEC. Het louter afmelden of niet (meer) gebruiken van het gehuurde goederen kan nooit aanzien worden als een teruggave van het goederen.


10.    Van zodra de overeengekomen huurtermijn verstreken is, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. KEY-TEC heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde goederen terug te halen zonder een beroep te doen op een rechter, waar het zich ook bevindt. Alle kosten hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de klant.

11.    De klant zal uiterlijk op de laatste werkdag van de overeenkomst voor 18 uur de gehuurde goederen gereinigd, onbeschadigd en in goede staat van werking terugbezorgen op de maatschappelijke zetel/magazijn van  KEY-TEC. Indien dit niet het geval zou zijn, zal er hiervoor een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend van € 500,00 onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd zonder dat dit het recht van KEY-TEC kan beperken  om andere rechtsmiddelen aan te wenden.

12.    Ook als de klant de goederen eerder terugbrengt dan hetgeen contractueel is voorzien is de huur voor de volledige huurtijd verschuldigd.

Aansprakelijkheid/verplichtingen van de klant.

13.     De klant draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van het verhuurde goederen vanaf het moment dat dat deze ter beschikking wordt gesteld aan de klant tot op het moment dat het verhuurde goederen effectief is afgeleverd in de magazijnen van KEY-TEC. Dit geldt ook wanneer KEY-TEC of transporteur het verhuurde goederen ter beschikking stelt buiten de zetel/magazijn van KEY-TEC.

14.     De klant zal het gehuurde goederen enkel als een goede huisvader verplaatsen, gebruiken en bewaren volgens normale en wettelijk toegelaten bestemming, volgens de gebruiksaanwijzing en alle toepasselijke wettelijke voorschriften, ondermeer in zake veiligheid, certificering, nodig rijbewijs en vergunningen.

15.     Voor eventueel gebruik op de openbare weg, moet de klant zelf aan de wettelijke verplichtingen voldoen, ondermeer voor inschrijving, verzekering, vergunning, signalisatie.

16.     Alle taxen, boetes, overheidsrechten in verband met het bezit of het gebruik van het gehuurde goederen zijn ten laste van de klant, die KEY-TEC zal vrijwaren.

17.     De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik, De klant zal het dagelijkse onderhoud en de controle doen van het gehuurde goederen, het in staat van goede werking houden en reinigen te zijnen laste. Schade en/of kosten die te wijten zijn aan het niet uitvoeren van het dagelijks onderhoud, zijn de lasten van de klant.

18.    Schade welke wordt veroorzaakt aan de gehuurde goederen tijdens de huurperiode van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. de klant is verantwoordelijk om de schade van KEY-TEC te vergoeden. De schade kan o.a. bestaan uit de herstelling van materiële schade, materiaal vergoeden, …

19.     De klant zal aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De klant zal KEY-TEC vrijwaren indien KEY-TEC wordt aangesproken door een derde ingevolge schade welke veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode.

20.     De klant zal elk gebrek telefonisch en schriftelijk melden aan KEY-TEC, uiterlijk binnen de 24 uren na ontdekking van het gebrek. Als de klant voor het einde van de eerste werkdag na de aanvangsdag geen protest formuleerde, wordt hij geacht in te stemmen dat hij het goederen in goede staat van werking ontvangen heeft op de aanvangsdag en dat hij de gebruiksaanwijzing heeft ontvangen en kant en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften kent.

21.     De klant ziet af van vermindering van de huurprijs bij defect van het gehuurde goederen; het geeft hem evenmin het recht de betaling van al vervallen huurgelden te schorsen of uit te stellen van betaling.

22.    Bij verlies van contact- en of deursleutels van het gehuurde goederen wordt een administratiekost aangerekend van € 250

23.    Het is de klant niet toegestaan:

 • Het gehuurde goed naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van KEY-TEC.
 • Het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen. Dit betekent dat enkel personeel van de klant die over de juiste certificering (rijbewijs, bestuurderscertificaat enz…) beschikt de machine mag besturen en verplaatsen. Eventuele verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.
 • Aan het toestel reparaties uit te voeren, dan wel onderdelen te vervangen, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van KEY-TEC.

Aansprakelijkheid/verplichtingen van KEY-TEC.


24.     De aansprakelijkheid van KEY-TEC is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische huurwetgeving is opgelegd. KEY-TEC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van defect, stilstand of verminderde productiviteit van het verhuurde goederen ongeacht de oorzaak hiervan.

25.     KEY-TEC verplicht zich ertoe de machines te onderhouden en te herstellen indien nodig om ze werkzaam te houden zodat de klant ermee zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

26.     Machines worden, naargelang het type, met volle brandstoftank en/of met opgeladen batterij geleverd. Het gehuurde goed wordt volgetankt of opgeladen terug afgeleverd. De bij te tanken brandstof wordt in rekening gebracht tegen de dagprijs.

27.     De normale sleet onder normale omstandigheden is ten laste van KEY-TEC. Bandenbreuk en defecten door verkeerde behandeling zijn altijd ten laste van de klant.

28.     Enkel machines voorzien met een fysieke nummerplaat mogen worden ingezet op de openbare weg.

Verzekering

29.    De klant wordt geacht, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke weigeringen, een risicoverzekering te onderschrijven voor rekening van KEY-TEC tegen betaling van een percentage op het verhuurtarief zoals vermeld in de huurovereenkomst. Deze risicoverzekering dekt enkel de schade aan het gehuurde goed. Daarnaast dient de klant zich voor de gehele duur van de huurovereenkomst te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan personen en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het verhuurde goederen, ook wanneer de risicoverzekering uitdrukkelijk schriftelijk wordt geweigerd.

30.     De algemene voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst kan te allen tijde door de klant worden opgevraagd en maakt integraal deel uit van de huidige overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke weigering door de klant.

31.     Vandalisme, schade veroorzaakt door opzet, grove schuld intoxicatie of dronkenschap, schade veroorzaakt door instorting van gebouwen of bouwwerken, misbruik van vertrouwen en fraude zijn echter uitgesloten van enige dekking. De daarmee gepaard gaande herstellingskosten zijn volledig ten laste van de klant.

32.     Bij een gedekt schadegeval is de forfaitaire vrijstelling (franchise) ten laste van de klant. Deze franchise is bepaald in de huurovereenkomst. Met uitzondering van diefstal, verduistering of vermissing van het gehuurde goed is deze franchise bepaald op 10%van de nieuwwaarde van de machine met een minimum van € 1250.

33.     Wanneer een schadegeval zich voordoet, is de klant verplicht om binnen de 24 uur melding te maken bij KEY-TEC. Als bij het schadegeval zich lichamelijke schade voordoet is de klant verplicht onmiddellijke aangifte te doen aan KEY-TEC en de daartoe wettelijk bevoegde instanties (Politie, Brandweer enz…)

34.     De verzekering is niet van kracht indien de klant het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat tenzij KEY-TEC daarvoor vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Huurprijs en betalingsvoorwaarden.

35.    De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, belastingen, heffingen en lasten. De kosten van levering (transport) of afhaling van het verhuurde goederen en de kosten van verbruik (brandstof) of eventuele montage zijn ten laste van de klant en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

36.     Elke 6 maanden kan de huurprijs aangepast worden aan de schommelingen van de index der consumptieprijzen.

37.     De facturen van KEY-TEC zijn betaalbaar op de vennootschapszetel. De betalingen zijn eisbaar conform hetgeen werd bepaald in de offerte en facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van KEY-TEC binnen de 30  dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
38.    Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 8 % per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire verhoging ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft integrale verhoging verschuldigd.

39.     De huurprijs per dag wordt geacht 8 werkuren te omvatten, de verhuring per week 40uur in een periode van 5 dagen, de verhuring per maand 160 werkuren in een periode van 30 dagen. Wanneer de werkuren hoger liggen dan de hierboven aangegeven uren kan KEY-TEC de extra gepresteerde uren aanrekenen.

40.    Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering der werken rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de vennootschap geadresseerd te worden.  Na het verstrijken van deze termijn worden de verhuurde goederen beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de klant gesteld bij aankoop en is KEY-TEC niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken.

41.     Bij enige wanbetaling of wanprestatie van de klant, bij faillissement of enig teken van slechte solvabiliteit van de klant, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de klant schuldig is aan KEY-TEC verwante bedrijven, onmiddellijk opeisbaar, zonder daartoe een ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of orderbriefjes heeft KEY-TEC het recht al zijn verbintenissen te schorsen of te annuleren en het verhuurde goederen terug te nemen, zonder tussenkomst van de rechter, met een aangetekende brief, zonder dat KEY-TEC daarvoor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden, en onverminderd het recht van KEY-TEC op schadevergoeding.

42.    KEY-TEC kan tevens de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding wanneer:

 • ingeval van inbreuk door de klant op één van de huidige voorwaarden en in elk geval van zware fout of nalatigheid van de huurder;
 • er ernstige schade is aan het verhuurde goederen;
 • er diefstal of verlies is van het verhuurde goederen;
 • wanneer er dringende reparatie en/of onderhoudswerken dienen te gebeuren aan het gehuurde goed;


In dit geval is de klant ertoe gehouden het gehuurde goed onmiddellijk ter vrije beschikking van KEY-TEC te stellen en dit binnen de 24u na ontvangst van de melding van de beëindiging van de overeenkomst.

Ontbinding van de huur en tussentijdse beëindiging.

43.     Het niet afhalen, of niet in ontvangst nemen van het gehuurde op de afgesproken datum ontslaat de klant niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd of na de door hem opgegeven vermoedelijke duur.

44.    KEY-TEC kan de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding wanneer:

 • ingeval van inbreuk door de klant op één van de huidige voorwaarden en in elk geval van zware fout of nalatigheid van de huurder;
 • er ernstige schade is aan het verhuurde goederen;
 • er diefstal of verlies is van het verhuurde goederen;
 • wanneer er dringende reparatie en/of onderhoudswerken dienen te gebeuren aan het gehuurde goed;
 • indien de klant de verplichtingen voortvloeiend uit het verhuurcontract niet respecteert;
 • de klant in staat van faillissement wordt verklaard, overlijdt, of onder curatele wordt geplaatst of zich buiten België zou gaan vestigen.

In dit geval is de klant ertoe gehouden het gehuurde goed onmiddellijk ter vrije beschikking van KEY-TEC te stellen en dit binnen de 24u na ontvangst van de melding van de beëindiging van de overeenkomst.   Elke vertraging zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van € 250,00 /per dag vertraging.  

45.    Wanneer zonder medeweten van  KEY-TEC de gehuurde machine wordt ingezet in sterk afwijkende omstandigheden (corrosieve omgeving, hoge temperaturen, volledig of gedeeltelijk ondergedompeld enz…) kan KEY-TEC zonder voorafgaande mededeling de verhuur stopzetten en behoud KEY-TEC het recht een additionele vergoeding aan te rekenen. Schade berokkend door gebruik in sterk afwijkende omstandigheden valt niet onder de verzekering zoals beschreven in paragraaf 4.

Gegevensverwerking

46.    Door het ondertekenen van de verkoopsvoorwaarden of de bestelbon verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.

47.    Door het aanmaken van een account of het aanvragen van een offerte, aanvaardt u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij, voor het aanmaken van uw account of het opmaken van uw offerte de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming dat u kan vinden op de website en als bijlage horen bij deze algemene voorwaarden.

Eigendom

48.    KEY-TEC blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde goederen behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. Elke niet-teruggave van het gehuurde goed zal worden aanzien als diefstel en/of misbruik van vertrouwen en zal worden vervolgd voor de strafrechter.

Algemeen

49.    Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

50.    De nietigheid van één van deze voorwaarden of een onderdeel ervan tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.

51.    Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen behoort tot de rechtbanken van het gebied waarin de ondernemingszetel van KEY-TEC gevestigd is.  


het assortiment van Key-Tec bevat topproducten van merken als: